Aanleg sportvelden

Sport stelt hoge eisen aan een optimale grasmat. Sportvelden moeten voldoende vochtdoorlatend zijn en de graszode dient sterk en groen te zijn. Daarom is een verantwoorde aanleg en een daaropvolgend correct onderhoud van het grootste belang om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

Aanleg en renovatie
De afgelopen tien jaar hebben wij ruime ervaring opgebouwd in de aanleg en renovatie van sportvelden. In Zuid-NederIand hebben we veel sportvelden met succes aangelegd en gerenoveerd.

Bij aanleg & renovatie hanteren wij de volgende werkwijze:
Vooronderzoek
Een goed aangelegd sportveld en een juist uitgevoerde renovatie begint bij een uitgebreid vooronderzoek. Daarbij kijken we naar:
» een inventarisatie van uw eisen & wensen;
» de plaatsbepaling en de terreingesteldheid.

Ontwerp
Aan de hand van deze gegevens maken we een ontwerp van de gewenste situatie. We streven naar een optimale situatie voor zowel de opdrachtgever als de sportveldbeheerder.

De aanleg
De aanleg of renovatie van een sportveld omvat een aantal cultuurtechnische werkzaamheden, zoals:
» opruimen en opschonen van watergangen
» watergangen graven
» grondbewerken & egaliseren
» drainage aanleggen
» whiz-weelen
» verschralen/dressen
» voorraadbemesten
» na-egaliseren
» beluchten
» inzaaien en bemesten.

Nazorg
De aanleg van een sportveld stopt niet met de inzaai. Een slechte nazorg bederft een goed aangelegd grassportveld geheel. De periode tussen het inzaaien en een sterke grasmat dient nauwkeurig in acht te worden genomen. ln deze periode moet de ontwikkeling van de grasmat worden gestimuleerd en onvolkomenheden worden verholpen. Regelmatige controle is vereist. Wij controleren volledig de ontwikkeling van het sportveld en nemen direct contact met u op wanneer naar onze mening maatregelen dienen te worden genomen.